Twin sisters...Bliźniaczki...

Hello, everyone!
I have for you today twin cards. Two identical cards for a wedding.
Both made from fantastic blue, pastel paper collection from LemonCraft - Gossamer Blue.
Witam wszystkich!
Mam dziś dla Was kartki bliźniaczki. Dwie identyczne karteczki na ślub.
Obie w niebieskich pastelach z kolekcji papierów od LemonCraft - Gossamer Blue.
I have used also some of the beautiful a laser cut chipboards 
which you can find in Monika's shop.
and sentiment with cute pigeons Our Wedding, from the set.
Użyłam też pięknych tekturek, które znajdziecie u Moniki w sklepie.
Użyłam tła w serduszka Little Background with Hearts  i napisu Nasz Ślub z zestawu.
The rest what you can see is composition from flowers and leaves from Magiczna Kartka.
Reszta to kompozycja z kwiatów i zielonych listków od Magicznej Kartki.
Have a good day!
Miłego dnia!
xxx

Pearls or Gems...Perełki albo kamyczki...Mrau...

Hello on Monday!
Time for La-La Land Crafts inspirations.
This week theme is:
Pearls or Gems
Witam w poniedziałek!
Czas na inspirację dla La-La Land Crafts.
W tym tygodniu używamy
Perełek lub kamyczków.
Products used:
Użyte produkty:
 Stamps: Stempel:
Dies: Wykrojniki:
 Copics Used:
Użyte Copiki:

C0, C1, C3, C5, E31, E33, E35, E37, R00, R20, YG17

Have a good day!
Miłego dnia!
xxx
Henryka

Workshops with Karola Witczak...Warsztaty z Karolą Witczak...

Hello, all.
Witam wszystkich.

Today I would like to share with you 6 cards made on workshops with Karola Witczak!
Dziś chciałam się z Wami podzielić 6 kartkami wykonanymi na warsztatach z Karolą Witczak!

6 cards in 5 different styles.
6 kartek w 5 różnych stylach.

VINTAGE Style.
Styl VINTAGE.
 Glamour Style.
Styl GLAMOUR.
 Shabby chic style.
Styl SHABBY CHIC.
 BOHO style.
Styl BOHO.
CAS (Clean and Simple) style.
CAS (Prosto i czysto) styl.
Thank you Karola and Marta - Magiczna Kartka for wonderful day!
Dziękuję Karola i Marta - Magiczna Kartka za wspaniały dzień!
xxx
Henryka

Exploding Box with bogie...Eksplodujące pudełko z wózeczkiem...

Hello dear!
Today I would like to share with you an exploding box with cute bogie inside.
I have made it as a Christening Gift for a baby girl.
Kept in bright, pastel climate with an advantage of pink and white colour.
Witajcie moi drodzy!
Dziś chciałam Wam pokazać eksplodujący boksik z wózeczkiem w środku.
Zrobiłam go jako Pamiątkę z okazji Chrztu Świętego dziewczynki.
Utrzymany w jasnej, pastelowej tonacji, z przewagą różu i bieli.
Add-ons: ribbons, flowers and of course laser cut chipboards from Fabryka Weny.
I have used a sentiment Pamiątka Chrztu Świętego and cute 2D little baby shoes.
Dodatki w postaci wstążek, kwiatów i oczywiście fabrykowych tekturek.
Użyłam tu napis Pamiątka Chrztu Świętego i malutkie dziewczęce buciki 2D.
Here are shortcuts to all chipboards:
Tutaj skróty do użytych tekturek:


Please remember about an ongoing challenge - Blooming Spring.
Just 9 days left to join us.
Wish you a good Friday.
Greetings!
Pamiętajcie o trwającym wyzwaniu - Wiosna w rozkwicie.
Jeszcze tylko 9 dni zostało aby dołączyć do zabawy.
Życzę Wam miłego piątku!
Pozdrawiam!
xxx
Henia


Man & Wife...Mąż i żona...

Hello dear after Easter!
Time of eggs and Easter cards has passed.
Now time for first communion and wedding inspirations.
I have for you a wedding card in purples.
Witam Was kochani poświątecznie!
Okres jajek i kartek wielkanocnych już za nami.
Teraz czas komunii i ślubów.
Więc ja dziś mam ślubną inspirację.
Kartka w formacie DL, w fioletach.
I have used papers from ScrapBerry's - Juliet paper collection, 
which you can find in Białe Kruczki's shop.
Flowers made from white foamiran and coloured with purple and pink ink from Latarnia Morskia.
Chipboards from Fabryka Weny, which wide choice you can find HERE.
Użyłam tu papierów od ScrapBerry's - Juliet, które znajdziecie w sklepie Białych Kruczków.
Kwiaty wykonałam z białego foamiranu 
i potuszowałam fioletowym i różowym tuszem z Latarni Morskiej.
Tekturki od Fabryki Weny, których duży wybór znajdziecie TUTAJ.
Thank you for your attention. I would like to remind you about ongoing challenge with
Dziękuję za uwagę. Przypominam Wam również o trwajacym wyzwaniu z 
Greetings,
Pozdrawiam,
xxx
Henia

An Envelope Card... Kopertówka...

Witajcie kochani!
Dziś mam dla Was kopertówkę. 
Hello, dear!
Today I have for you an envelope card.
W całości wycięta przy pomocy plotera Brother Scan'N'Cut.
Baza kopertówki i elementy do jej opklejenia, zanjdują się w bazie plików na darmowym pendrivie, 
który dostajecie w prezencie od Magicznej Kartki przy zakupie plotera. 
Serwetka wycięta z bazy darmowych plików dostępnych w ploterze.
Natomiast napis w ramce, sama zaprojektowałam i potem wycięłam oczywiście uzywając plotera.
I właśnie o tym chciałam dziś Wam napisać.
All have been cut with a plotter Brother Scan'N'Cut.
A base for an envelope card and the elements for decoration, you can find for free on pen drive which you will get from Magiczna Kartka as a gift if you buy plotter.
A doily I have cut from a database of free files available in the plotter.
Sentiment in a frame, I have designed myself and then cut out, of course, using a plotter.
And that's about what I want to tell you today.
Jak zaprojektować i wyciąć dowolny napis.
Krok po kroku przeprowadzę Was przez proces projektowania takiego napisu.
How to design and cut out any sentiment.
Step by step I will go through whole process of designing sentiment like this.

Krok 1.
Otwieramy stronę Scan'N'Cut i się logujemy.
Wybieramy kwadrat NEW.
Step 1.
Open a site Scan'N'Cut and log in.
Chose a square NEW.
Krok 2.
Po kliknięciu w NEW, otwiera się nam czysty projekt, jak nasza mata do cięcia.
Po lewej stronie mamy wybór z pomiędzy:
My Project
Basic
Border
Logo
Text
Step 2.
When you click on NEW, will open up a clean area as our cutting mat.
On the left, we have a choice between:
My Project
Basic
Border
Logo
Text
Krok 3.
Wybieramy Basic, gdzie mamy dostę do dużej liczby podstawowych kształtów. Są tam koła, kwadraty, prostokąty, owale, z falbankami, gwiazdki itd.
Step 3.
We choose Basic, where we have access to a large number of basic shapes. 
There are circles, squares, rectangles, ovals, frills, stars, etc.
Tym razem ja wybrałam owal z falbanką.
Pojawia nam się na macie.
This time I have chosen a frieze oval.
We appear on the mat.
Krok 4.
Drugim elementem jaki mamy wybrać to też owal lecz bez falbanki. Pomniejszamy go odpowiednio, aby zmieścił nam się w naszym owalu z falbanką, ale tak żeby linie na siebie nie zachodziły.
Step 4.
The second element we have to choose is also oval but without frills. 
We reduce it appropriately to fit inside of our oval with frills, but like that, 
that the lines do not overlap.
Krok 5.
Trzymając lewy przycisk myszki, zaznaczamy cały nasz obiekt.
Step 5.
Holding the left mouse button, we mark our entire object.
Po zaznaczeniu, klikamy prawym przyciskiem myszki w zaznaczone pole
i wybieramy: SUBTRACT.
Co się wówczas dzieje?
Pola się łączą, ale tak, że środek zostaje pusty - przezroczysty.
When selected, right-click the selected field
And we choose: SUBTRACT.
What's going to happen?
The boxes are connected, but the centre is empty - transparent.
Krok 6.
Z tabelki po lewej wybieramy Text i pojawia się nam wybór dostępnych czcionek.
Wybieramy dowolną. Pole TEXT pojawi się nam na macie.
Step 6.
From the table on the left, we choose Text and we get a selection of available fonts.
We choose any. The TEXT field will appear on the mat.
Klikając dwukrotnie na polu TEXT, włączymy jego edycję
i będziemy mogli wpisać to co chcemy, np. STO LAT.
By double clicking on the TEXT field, we will enable its editing
And we can type what we want, eg STO LAT.
Krok 7.
Trzymając lewy przycisk myszki zaznaczamy nasz obiekt z tekstem.
Step 7.
Holding the left mouse button, we mark our object with the text.
Prawym przyciskiem klikamy na tekście i wybieramy DIVIDE.
Right-click on the text and select DIVIDE.
Teraz każda literka jest jako oddzielny obiekt i możemy je dowolnie przesuwać.
Now each letter is a separate object and can be moved freely.
Możemy je nałożyć na siebie, przesunąć w bok, w górę, tak jak chcemy by nasz napis wyglądał.
We can put it one on each other, move it sideways, up, just as we want our text to look.
Krok 8.
Gdy już zadowoleni jesteśmy z efektu, ponownie,
trzymając lewy przycisk myszki, zaznaczamy obiekt z napisem.
Step 8.
Once we are satisfied with the effect, again,
holding the left mouse button, mark the object with the sentiment.
Krok 9.
Klikamy prawym klawiszem myszki i wybieramy WELD, czyli połączyć, spoić w jedno.
Step 9.
Click the right mouse button and select WELD, that is to combine, put together.
Teraz nasz napis jest jednym spojnym elementem.
Now our sentiment is a one-sided element.
Krok 10.
Przesuwamy go na nasz owalny element i powiększając lub zmniejszając go tak,
aby napis lekko zachodził na owal.
Step 10.
We move it to our oval and enlarge or reduce it,
to inscribe lightly on the oval.
Krok 11.
Zaznaczamy cały nasz obiekt.
Step 11.
We mark all of our object.
Klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy WELD. Nasz obiekt złączy się w całość.
Right-click and select WELD. Our object will join together.
I tak mamy gotowy napis STO LAT w owalnej ramce.
And so we have finished the STO LAT sentiment in the oval frame.
Przesuwamy w dowolne miejsce na macie i zmniejszamy odpowiednio przed wycięciem.
We move to any place on the mat and reduce accordingly before cutting.
Wycinamy nasz napis na dowolnym papierze Magicznej Kartki,
oczywiście przy odpowiednich ustawieniach nożyka.
We cut out our sentiment on any paper from Magiczna Kartka,
of course, with the appropriate settings of the blade.

Przyklejamy na nasz projek i mamy jedyny i niepowtarzalny prezent dla naszych bliskich.
We stick to our design and we have a unique gift for our loved ones.
W mojej pracy wykorzystałam:
In my work I have used:


To tyle na dziś.
 Życzę Wam miłego dnia
 i zapraszam do wzięcia udziału w trwającym wyzwaniu
Wiosna.
That's all for today.
I wish you a good day and I invite you to take part in the ongoing challenge
Spring.

xxx
Henryka

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka